Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem

Pogoda Gostynin z serwisu

Statut

 

                                                                       

STATUT
GMINNEGO CENTRUM KULTURY I TRADYCJI
WSI GMINY GOSTYNIN

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, zwane dalej Gminnym Centrum Kultury, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie:

a) Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późniejszymi zmianami),

b) Aktu nadania uchwalonego Uchwałą nr 85/XVII/2008 z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie nadania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury.

c) Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami),

d) Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami),

e) niniejszego Statutu.

§ 2

1.      Gminne Centrum Kultury wpisane jest do Rejestru Samorządowych Instytucji Kultury prowadzonego przez organizatora, którym jest Gmina Gostynin, posiada osobowość prawną, jest jednostką organizacyjną Gminy Gostynin i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

2.      Bezpośredni nadzór nad organizacją i funkcjonowaniem Gminnego Centrum Kultury sprawuje Wójt Gminy Gostynin.

3.      Siedzibą Gminnego Centrum Kultury jest budynek po szkole podstawowej w miejscowości Białe,  nr 33

4.      Gminne Centrum Kultury używa pieczęci z nazwą w pełnym brzmieniu, adresem siedziby, NIP i REGON.

5.      Teren działania Gminnego Centrum Kultury obejmuje obszar Gminy Gostynin. Gminne Centrum Kultury może prowadzić swoją działalność we współpracy z innymi instytucjami kultury oraz organizować imprezy również poza terenem Gminy.

6.      Działania statutowe Gminne Centrum Kultury prowadzi, na podstawie stosownej umowy, w gminnych obiektach: świetlicach, domach ludowych, boiskach, bibliotekach i innych.

7.      W przypadku braku odpowiednich obiektów do prowadzenia działalności, Gminne Centrum Kultury współpracuje ze szkołami na terenie Gminy Gostynin. W porozumieniu z dyrektorami szkół, Gminne Centrum Kultury może prowadzić swoją działalność w świetlicach lub innych pomieszczeniach szkolnych.

Rozdział II
CELE I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI


§ 3


1. Celem działalności Gminnego Centrum Kultury jest działalność kulturalna, która polega na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury.

2. Celem działalności Gminnego Centrum Kultury jest również organizowanie działalności promocyjnej, społecznej, rekreacyjno – sportowej, turystyczno – krajoznawczej, na rzecz ekologii i ochrony środowiska, a także prowadzenie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy Gostynin.

3. Centrum upowszechnia działalność przez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb ludności, głównie mieszkańców Gminy Gostynin, w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych, utworzonych w celu rozwiązywania problemów kulturalnych i społecznych.

4. Zakres działalności kulturalnej Gminnego Centrum Kultury obejmuje:

a) edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, 
b) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,
c) organizowanie przedstawień, koncertów, projekcji filmów,
d) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,
e) prowadzenie zajęć i warsztatów oraz kół zainteresowań,
f) prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklorystycznych,
g) edukację patriotyczną,
h) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką,
i) tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycznego,
j) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
k) upowszechnianie wiedzy o kulturze i dziedzictwie, w tym o kulturze regionalnej,
l) pielęgnowanie zanikających tradycji, folkloru, rzemiosła, twórczości ludowej oraz tradycyjnych potraw,
ł) gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie oraz ochronę i udostępnianie dóbr kultury.

5. Do zakresu działalności Gminnego Centrum Kultury, innej niż kulturalna, należy:

a) promocja kultury i dziedzictwa Gminy Gostynin oraz lokalnych twórców kultury,
b) promocja Gminnego Centrum Kultury,
c) organizacja wyjazdów studyjnych, wycieczek, rajdów i kolonii,
d) prowadzenie współpracy z zagranicą, zwłaszcza z miastami partnerskimi,
e) prowadzenie, realizacja i koordynacja przedsięwzięć w zakresie ekologii i ochrony środowiska,
f) realizacja zadań zleconych przez organizatora, instytucje, zakłady pracy i osoby prywatne,
g) organizacja konkursów, przeglądów, festiwali, zabaw i dyskotek,
h) współdziałanie z placówkami oświatowo – wychowawczymi,
i) popularyzacja sportu i rekreacji między innymi przez organizowanie czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w różnorodnych formach działalności sportowej i rekreacyjnej,
j) organizacja imprez turystycznych i krajoznawczych.

6. Gminne Centrum Kultury zajmuje się promocją gminy, w tym walorów turystycznych, historycznych i przyrodniczych.

7. Gminne Centrum Kultury współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działalność kulturalną, organizacjami społecznymi, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów, parafiami oraz organami władz publicznych zajmujących się działalnością kulturalną i społeczną.

8. Gminne Centrum Kultury współpracuje ze wszystkimi organizacjami pozarządowymi z terenu Gminy Gostynin.

 9. Gminne Centrum Kultury prowadzi ewidencję innych obiektów świadczących usługi hotelarskie w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o usługach turystycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2004r. Nr 223, poz. 2268 z późniejszymi zmianami).

§ 4

1. Podstawą działalności Gminnego Centrum Kultury jest roczny program działalności, ustalany przez Dyrektora i zaopiniowany przez Radę Programową Gminnego Centrum Kultury.

2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym roku.

3. Gminne Centrum Kultury wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej polecone przez Organizatora.

4. Zasadnicza część działalności Gminnego Centrum Kultury jest nieodpłatna dla mieszkańców Gminy Gostynin.

5. Gminne Centrum Kultury może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach filmów, przedstawieniach teatralnych oraz imprezach artystycznych               i rozrywkowych.

6. Opłaty o których mowa w ust. 5 nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów poniesionych na zorganizowanie tych wydarzeń.

7. Dyrektor, corocznie, w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Gminy Gostynin sprawozdanie z działalności Centrum w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań o których mowa w § 2, w szczególności zorganizowanych imprezach i udziale mieszkańców w tych imprezach.

 

Rozdział III
ORGANY ZARZĄDZAJĄCE I DORADCZE
ORAZ SPOSÓB ICH POWOŁYWANIA


§ 5


1. Na czele Gminnego Centrum Kultury stoi Dyrektor, który nim zarządza, reprezentuje na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność za jego działanie.

2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Gostynin, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej                             (Dz. U. z 2012r., poz. 406 z późniejszymi zmianami).

3. Wójt Gminy Gostynin może powierzyć zarządzanie Centrum osobie fizycznej lub prawnej, zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 2.

4. Do osoby, której w tym trybie powierzono zarządzanie Gminnym Centrum Kultury, stosuje się odpowiednio wszystkie postanowienia dotyczące Dyrektora Gminnego Centrum Kultury.

5. Wójt Gminy Gostynin wykonuje wobec Dyrektora wszelkie czynności z zakresu prawa pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.

6. Dyrektor jest przełożonym służbowym pracowników Gminnego Centrum Kultury.

7. Dyrektor Gminnego Centrum Kultury, działając zgodnie z przepisami prawa, podejmuje decyzje i ponosi odpowiedzialność za ich wykonanie.

 

§ 6

1.      Organizację wewnętrzną i zasady funkcjonowania Gminnego Centrum Kultury określa Regulamin Organizacyjny Gminnego Centrum Kultury, nadany przez Dyrektora.

2.      Dyrektor Gminnego Centrum Kultury zatrudnia pracowników działalności podstawowej, administracyjnej i obsługi w liczbie zależnej od potrzeb i możliwości finansowych, gwarantującej realizację zaplanowanych zadań, zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Gminnego Centrum Kultury.

§ 7


1. Przy Gminnym Centrum Kultury działa Rada Programowa Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin , zwana dalej Radą.

2. Rada jest organem doradczym Gminnego Centrum Kultury.

3. Rada składa się z 5 członków (z wyjątkiem Rady Programowej powołanej Uchwałą Rady Gminy Gostynin nr 184/XXXII/2009 z dnia 26 czerwca 2009 roku). Członków Rady powołuje Rada Gminy Gostynin na wniosek Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, spośród mieszkańców Gminy Gostynin mających doświadczenie w dziedzinach zgodnych z celami i zakresem działania Gminnego Centrum Kultury lub osób dysponujących dużą wiedzą w zakresie działalności Gminnego Centrum Kultury.

4. Kadencja Rady trwa 4 lata i obejmuje okres kadencji Rady Gminy Gostynin (z wyjątkiem Rady Programowej powołanej Uchwałą Rady Gminy Gostynin nr 184/XXXII/2009                          z dnia 26 czerwca 2009 roku). Pierwsze posiedzenie Rady nowej kadencji zwołuje Wójt. Rada wybiera na nim swojego przewodniczącego, który kieruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.

5. Członkowie Rady, po upływie kadencji, wykonują swoje obowiązki do czasu powołania Członków Rady kolejnej kadencji.

6. Tryb i zasady działania Rady określa uchwalony przez nią regulamin.

7. Regulamin działania Rady Dyrektor Gminnego Centrum Kultury przedstawia do zatwierdzenia Wójtowi Gminy Gostynin.

8. Do zadań Rady należy:

a) opiniowanie, przedłożonego przez Dyrektora Gminnego Centrum Kultury, projektu rocznego planu działania i planu finansowego,

b) informacji o stanie realizacji planu finansowego za I półrocze,

c) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za ubiegły rok,

d) zgłaszanie propozycji do planu działania i planu finansowego Gminnego Centrum Kultury,

9. W posiedzeniach Rady uczestniczy Dyrektor Gminnego Centrum Kultury i/lub jego upoważniony przedstawiciel.

10. Za udział w pracach Rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów.

11. Członkowie Rady wykonują swoje funkcje społecznie.

 

Rozdział IV

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA


§ 8

1. Gminne Centrum Kultury jest instytucją kultury prowadzącą gospodarkę finansową na zasadach dotyczących samorządowych instytucji kultury.

 2. Gminne Centrum Kultury gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę finansową w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.

3. Obsługę księgową Gminnego Centrum Kultury prowadzi Główny Księgowy Gminnego Centrum Kultury.

§ 9

1. Gmina Gostynin zapewnia Gminnemu Centrum Kultury środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona, zgodnie z zatwierdzonym budżetem.

2. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Centrum Kultury jest plan finansowy ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości rocznej dotacji przekazanej przez organizatora.

3. Gminne Centrum Kultury sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami).

4. Gminne Centrum Kultury pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.

5. Przychodami Gminnego Centrum Kultury są przychody z prowadzonej działalności, w tym:

a) ze sprzedaży składników majątku ruchomego,

b) przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

c) dotacje podmiotowe i celowe z budżetu państwa lub jednostki samorządu terytorialnego,

d) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych,

e) dotacji Unii Europejskiej,

f) dotacji krajowych,

g) z innych źródeł.

6. Gmina Gostynin przekazuje Gminnemu Centrum Kultury środki finansowe w formie dotacji:

a) podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych działań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów,

b) celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji,

c) celowej na realizację wskazanych działań i programów.

7. Gminne Centrum Kultury może prowadzić działalność gospodarczą nie kolidującą z programem merytorycznym, celem pozyskiwania dodatkowych środków finansowych.

8. Środki uzyskane z działalności gospodarczej mogą zostać wykorzystane wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Gminnego Centrum Kultury.

9. Działalność gospodarcza prowadzona jest na podstawie obowiązujących w tym zakresie przepisów prawa.

           § 10

Roczne sprawozdania z działalności merytorycznej i finansowej Gminnego Centrum Kultury podlegają zatwierdzeniu przez Radę Gminy Gostynin.

§ 11

Szczegółowe zasady prowadzenia rachunkowości i gospodarki finansowej określają odrębne przepisy.

Rozdział V

POTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 12

Zmiany statutu mogą być dokonywane w trybie właściwym do jego uchwalenia.

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Uchwała Nr 85/XVII /2008
Rady Gminy Gostynin
z dnia 26 marca 2008 roku

w sprawie: nadania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum
Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin

Na podstawie art.7 ust.1 pkt 9 ust.1 i art.18 ust.2 pkt 9 lit.h ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym(t. j. Dz. U.z 2001 r. Nr 142, poz 1591 ze zm.)oraz art.9,11 i 13 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( t. j. Dz. U. Z 2001 r. Nr 13, poz. 123 ze zm.).
Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje

§ 1

1.    Tworzy się gminną jednostkę organizacyjną, działającą w formie samorządowej instytucji kultury pod nazwą : Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin zwane dalej Centrum.
2.    Centrum uzyskuje osobowość prawną i może rozpocząć działalność z chwilą wpisu do rejestru gminnych instytucji kultury.

§ 2


Siedziba Centrum mieści się w budynku szkolnym w Białym nr 33, a terenem działania jest obszar Gminy Gostynin.

§ 3


Do zadań Centrum należy wykonywanie zadań własnych Gminy w zakresie organizowania
działalności kulturalnej , społecznej , oświatowej na terenie Gminy Gostynin.
Szczegółowy zakres działalności określa statut.

§ 4


Działalność Centrum będzie finansowana z dotacji udzielanej corocznie z budżetu Gminy, ponadto Centrum będzie uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z: wpływów z własnej działalności, dotacji z budżetu państwa, dotacji z funduszy strukturalnych, wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku, spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych oraz
innych źródeł

§ 5


Nadaje się Centrum Statut, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.


§ 6


Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.


§ 7


Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Tomasz Bronisław LewandowskiSTATUT

GMINNEGO CENTRUM KULTURY I TRADYCJI WSI
GMINY GOSTYNIN


§ 1


1.Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin, zwane dalej Centrum, jest samorządową instytucją kultury i działa na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr. 13, poz. 123 ze zm.), aktu nadania uchwalonego uchwałą nr 85/XVII/2008 z dnia 26 marca 2008 roku w sprawie nadania aktu o utworzeniu samorządowej instytucji kultury oraz niniejszego statutu.
2. Siedzibą Centrum jest budynek po szkole w miejscowości Białe nr 33 , a terenem działania obszar Gminy Gostynin.
3. Organizatorem dla Centrum jest Gmina Gostynin.
4. Centrum jest jednostką organizacyjną Gminy Gostynin.
5. Centrum uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru samorządowych instytucji
kultury prowadzonego przez Organizatora.


§ 2


1.Podstawowym celem działalności Centrum jest organizowanie działalności kulturalnej i
społecznej na terenie Gminy Gostynin.
2. Centrum upowszechnia działalność przez podejmowanie działań, których celem jest
bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb społecznych – edukacyjnych, kulturalnych
rozrywkowych ludności, głównie dla mieszkańców Gminy Gostynin, w drodze świadczenia
usług powszechnie dostępnych utworzonych w celu rozwiązywania problemów społecznych i kulturalnych
Działalność Centrum nie stanowi działalności gospodarczej i nie jest nastawiona na osiąganie zysku.
3.Centrum prowadzi działalność kulturalną polegającą na tworzeniu, upowszechnianiu i
ochronie kultury i dziedzictwa w szczególności poprzez:
a) organizowanie wystaw artystycznych i wernisaży,
b) organizowanie przedstawień , koncertów, projekcji filmów,
c) organizowanie i wspieranie imprez artystycznych i rozrywkowych,
d) prowadzenie zajęć i warsztatów oraz kół zainteresowań,
e)prowadzenie i organizowanie działalności zespołów muzycznych, tanecznych i folklo-¬
rystycznych,
f) promocję kultury i dziedzictwa Gminy Gostynin i lokalnych twórców kultury,
g) tworzenie, udostępnianie i dokumentowanie dóbr i wartości kultury,
h) edukację kulturalną i patriotyczną,

i) tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zaintereso¬wania
wiedzą i sztuką,
j) tworzenie warunków do rozwoju folkloru, a także rękodzieła ludowego i artystycz¬nego,
k) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
l) upowszechnianie wiedzy o kulturze i dziedzictwie, w tym o kulturze regionalnej.
4.Centrum współpracuje z innymi instytucjami kultury, podmiotami prowadzącymi działal¬-
ność kulturalną, stowarzyszeniami i związkami twórców i artystów, oraz organami władz
publicznych zajmujących się działalnością kulturalną i społeczną.


§ 3

1. Działalnością Centrum kieruje Dyrektor.
2. Dyrektora powołuje i odwołuje Wójt Gminy Gostynin, zgodnie z przepisami cyt. wyżej
ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności
kulturalnej.
3. Dyrektor może być wyłoniony w drodze konkursu..
4. Wójt Gminy Gostynin może powierzyć zarządzanie Centrum osobie fizycznej lub prawnej,
zgodnie z przepisami ustawy, o której mowa w ust. 2. Do osoby, której w tym trybie
powierzono zarządzanie Centrum, stosuje się odpowiednio wszystkie postanowienia
dotyczące Dyrektora Centrum.
5. Wójt Gminy Gostynin wykonuje wobec Dyrektora wszelkie czynności z zakresu prawa
pracy oraz jest jego zwierzchnikiem służbowym.
6.Dyrektor jest organem zarządzającym Centrum oraz przełożonym służbowym
pracowników Centrum.
7. Dyrektor składa za Centrum oświadczenia woli oraz reprezentuje go na zewnątrz.


§ 4


1. W Centrum działa Rada Programowa Gminnego Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin , zwana dalej Radą.
2. Rada jest organem doradczym Centrum.
3. Rada składa się z 9 członków, powołanych przez Radę Gminy na pięcioletnią kaden¬cję
spośród osób dysponujących dużą wiedzą w zakresie działalności Centrum, w szczególności ¬ osób zajmujących się organizowaniem i prowadzeniem działalności kulturalnej i społecznej .
4. Członkowie Rady powołują i odwołują spośród siebie przewodniczącego Rady, który
kie¬ruje jej pracami i reprezentuje ją na zewnątrz.
5. Rada opiniuje roczne programy Działalności Centrum i plany działalności Centrum oraz
wyraża opinię o ważniejszych zamierzeniach Centrum.
6. Rada może z własnej inicjatywy kierować postulaty, apele i opinię do dyrektora oraz orga-¬
nów Gminy w zakresie funkcjonowania Centrum, oraz organizowania i prowadzenia
działal¬ności kulturalnej.
7. Dyrektor przedkłada Radzie do zaopiniowania sprawozdania o których mowa w § 7 oraz
projekt regulaminu organizacyjnego i jego zmian.
8. Za udział w pracach rady nie przysługują diety ani zwrot kosztów.§ 5


1. Centrum gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi
samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami
efektywności ich wykorzystania.
2. Centrum otrzymuje z budżetu Gminy corocznie dotację na działalność w wysokości
niezbędnej na pokrycie kosztów działalności, w tym w szczególności kosztów wynagrodzeń
pracowników oraz kosztów utrzymania i eksploatacji majątku.
3. Centrum może uzyskiwać środki finansowe z:
- wpływów z własnej działalności,
- dotacji z budżetu państwa,
- dotacji z Banku Światowego
- dotacji Unii Europejskiej,
- wpływów z najmu i dzierżawy składników majątku,
- spadków, zapisów i darowizn od osób fizycznych i prawnych
- innych źródeł,
4. Podstawą gospodarki finansowej Centrum jest plan działalności zatwierdzony przez
Dy¬rektora i zaopiniowany przez Radę.
5. Centrum pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych
przychodów.


§ 6


1. Podstawą działalności Centrum jest roczny program działalności ustalony przez Dyrektora
i zaopiniowany przez Radę.
2. Program obejmuje najważniejsze zamierzenia i przedsięwzięcia do zrealizowania w danym
roku.
3. Centrum wykonuje także zadania z zakresu organizowania działalności kulturalnej
polecone przez Organizatora.
4. Zasadnicza część działalności Centrum jest nieodpłatna dla mieszkańców Gminy Gostynin.
5. Centrum może pobierać opłaty za wstęp i udział w wystawach, koncertach, projekcjach
filmów, przedstawieniach teatralnych oraz imprezach artystycznych i rozrywkowych.
6. Opłaty o których mowa w ust. 5 nie mogą przekraczać rzeczywistych kosztów ponie-¬
sionych na zorganizowanie tych wydarzeń.


§ 7


Dyrektor corocznie w terminie do 31 marca przedkłada Radzie Gminy sprawozdanie z dzia¬łalności Centrum w poprzednim roku kalendarzowym. Sprawozdanie zawiera szczegółowe informacje o wykonywaniu zadań o których mowa w § 2, w szczególności zorganizowanych imprezach, ich kosztach i udziale mieszkańców w tych imprezach.


§ 8


Organizację wewnętrzną Centrum określa regulamin organizacyjny nadawany przez Dyrek¬tora po zasięgnięciu opinii Organizatora, Rady oraz opinii działających w Ośrodku organi¬zacji i stowarzyszeń klubów i kół zainteresowań.


§ 9


Niniejszy statut może być zmieniony uchwałą Rady Gminy, w trybie właściwym dla jego nadania.


Please publish modules in offcanvas position.

Free Joomla! template by L.THEME